<- Home| About | Location | Winners | Regulations | Sponsors | Records | Youtube |
| Despre | Locatie | Palmares | Regulament | Sponsori | Arhiva |

  |1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014| | Home | Contact |
2007
Editia a XII -a
  - 21 - 27 mai 2007
Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti
Au participat 46 de concurenti din 17 tari: 

Bulgaria

Canada

Elvetia

Franta

Georgia

Italia

Malta

Moldova

Portugalia

Romania

Serbia

Spania

Suedia

Taiwan

Turcia

Ucraina

Ungaria

REGULAMENT PENTRU ROMANI - 2007
Atentie: Regulamentul pentru straini este diferit, din punct de vedere al continutului, fata de cel valabil pentru participantii romani.

Descarca regulamentul si anexele pentru romani Descarca...
(click dreapta, save target us...)

Casa de cultura a Sindicatelor si Primaria mun. Onestiorganizeaza in perioada 21 -27 mai 2007, editia a XII -a a Festivalului International de muzica usoara pentru copii TI AMO, Onesti, Romania.

Festivalul TI AMO este un concurs de interpretare si creatie si isi propune sa promoveze prin intermediul spectacolelor, transmisiilor Radio-TV, copii talentati in interpretarea muzicii usoare si cantece de show specifice varstei lor. Prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, dorim legarea de prietenii trainice intre copiii participanti iar prin Onesti, zona Trotus si Moldova, Romania sa fie cunoscuta si apreciata peste hotare.

I. Reguli de concurs pentru sectiunea interpretare

Concursul se desfasoara pe trei categorii de varsta : 6-8 ani, 9-11 ani, 12-14 ani. Pentru fiecare categorie de varsta se vor acorda premii si mentiuni. Trofeul International APOLLO MUSIC Onesti se va acorda unui singur concurent indiferent de categoria de varsta, care prin evolutia sa a reusit sa se evidentieze in mod cu totul deosebit. Se pot acorda si premii speciale in functie de optiunile presei, posturilor de televiziune si radio sau organizatiilor de profil, sustinute de sponsori.

II. Criterii de selectie si jurizare

a). Cantecul sa fie de SHOW, sa corespunda particularitatilor de varsta si temperamentale (melodie si text), sa exprime preocuparile si aspiratiile copiilor ;

b). Evolutia sa fie placuta, sa contina elemente originale si sa incite publicul,

c). Intonatie, claritate timbrala, amplitudine vocala, dictie si emisie vocala sa fie foarte bune

d). Stil interpretativ specific varstei privind expresivitatea melodiei si continutul textului ;

e). Nu trebuie sa arate emotie si disconfort ;

f). Costumatie adecvata varstei si cantecului ales;

III. Reguli pentru Creatie

a). Cantecul trebuie sa fie in prima auditie
b). Proprietarii melodiei (compozitor sau parinte) vor trimite o declaratie notariala in acest sens( conform Anexei nr. 1).
c). Melodia si textul sa fie adecvate varstei concurentului.
d). Se vor premia copiii cu premiile I, II, III iar compozitorul va primi o diploma.
e). Materialele trimise la preselectie nu se returneaza.

Taxa de incriere la preselectie este de 70 RON si vor fi trimise in contul: RO36 RNCB 0030 0138 2490 0001 BCR SUCURSALA ONESTI sau prin mandat postal pe adresa Casei de Cultura a Sindicatelor Onesti, CUI: 4457103, str. Culturii nr. 1 cod: 601081, jud. Bacau, Loc. Onesti, pana la data de 1 martie 2007, data postei.
Copia cu ordinul de plata se va pune in plicul cu documentele trimise pentru preselectie

IV. Preselectia

 1. Suportul muzical va fi numai pe CD, fiecare concurent putand trimite doua piese inregistrate, pozitiv si negativ. Piesa selectata de juriu va fi obligatoriu interpretata in concurs. Textele cantecelor vor fi transcrise in in engleza (traducere libera) sau Italiana (traducere libera). Pe fiecare pagina vor fi notate (conform Anexei nr. 2) :
  a). Numele si prenumele concurentului ;
  b). Categoria de varsta ; tara ;
  c). Numele si prenumele compozitorului ;
  d). Numele si prenumele textierului ;
  Nu se vor folosi initiale la nume si prenume (numele si prenumele intregi)
 2. Se vor trimite obligatoriu urmatoarele date (conform Anexei nr. 3):
  a). Numele si prenumele concurentului, varsta ;
  b). Tara, numere de telefon la care poate fi contactat ;
  c). Data nasterii ;
  d). Titlurile pieselor ;
  e). Adresa ;
  f). Copie dupa certificatul de nastere a concurentului ;
  g). Numele insotitorului (o singura persoana) cu numar de C.I./B.I. / Pasaport ;
  h). Scurta descriere a activitatii concurentului (prezente radio-TV, participari la alte concursuri, premii obtinute) ;
  i). O fotografie color, in prim plan pe fundal deschis ;
  Facultativ se va trimite un DVD cu concurentul in orasul in care locuieste, cu un mesaj din partea concurentului si a parintilor (max 7 min.) Deasemenea, tot facultativ, un Cd cu una sau mai multe melodii ale unui sau mai multi artisti reprezentativi pentru tara (folclor, pop, rock, etc)
 3. Calitatile cerute cantecului :
  a). Sa fie adecvate varstei si temperamentului concurentului iar textul sa exprime preocuparile si aspiratiile copiilor ;
  b). Sa fie vesele, tempo miscat, care sa induca buna dispozitie in randul spectatorilor, sa se adreseze ca mesaj si interpretare puterii de intelegere a copiilor ;
  c). Nu se admit cantece de larga circulatie din repertoriul national si international al adultilor;
  d). Nu se admit prelucrari din repertoriul muzicii culte (simfonic, opera, jazz, etc.) ;

V. Conditii generale

Data limita de primire a materialelor pentru preselectie (CD, texte, date personale) este ziua de 9 martie 2007.

Concurentii selectati pentru concurs vor primi invitatia pe baza careia vor participa la editia a XII-a a Festivalului International TI AMO 2007, numele lor figurand si pe site-ul festivalului www.tiamo.ro

Negativele pot contine si backing vocal dar realizat pe o linie melodica diferita de cea interpretata de concurent (mai ales la refrene).

Concurentul trebuie sa detina acordul scris al compozitorului si textierului privind cesionarea drepturilor de autor pentru difuzare in timpul si dupa desfasurarea festivalului, conform contractului remis. Compozitorul si textierul nu-si pierd dreptul de autor asupra piesei (conform Anexei nr. 4)

Concurentii admisi care sunt proprietarii cantecului vor incheia prin intermediul insotitorului un contract, prin care renunta la orice pretentii materiale privind difuzarea audio-video in timpul si dupa desfasurarea festivalului.

Concurentii care nu au acordul scris al autorilor cantecului vor trimite un act notarial prin care se obliga sa suporte eventualele pretentii materiale solicitate de acestia.

Nu se admit grupuri vocale. Daca concurentul face parte dintr-un grup vocal care evolueaza in afara concursului, acesta va putea canta in grup numai dupa incheierea concursului.

Nerespectarea acestor cerinte atrage dupa sine eliminarea din concurs.

Organizatorii festivalului suporta cheltuielile de cazare si masa a tuturor concurentilor si a cate unui insotitor incepand cu data de 22.05. 2007 pana la data de 27.05.2007 astfel :

- Cazare concurenti romani: marti , 22.05.2007 orele 20:00 - duminica, 27.05.2007 ora 8:00

- Masa concurenti romani si insotitori : miercuri, 23.05.2007 ora 8:00 - sambata , 26.05.2007 ora 21:00

Deciziile juriului de concurs si preselectie sunt irevocabile si nu pot fi contestate.
Numarul de concurenti va fi stabilit de organizatori in functie de valoarea concurentilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei de Cultura a Sindicatelor, str. Culturii, nr. 1, Onesti, cod 601081, judetul Bacau – tel./fax : 0040 234 311591 sau prin internet la adresa e-mail : tiamo.onesti@k.ro si tiamo_onesti@yahoo.com ; WEB: www.tiamo.ro

Presedinte si membru fondator TI AMO
Director al Casei de Cultura a Sindicatelor
Onesti – Romania
Prof. Teodor Adobricai

Descarca regulamentul si anexele pentru romani Descarca...
(click dreapta, save target us...)

SusTop

 

REGULATIONS FOR FOREIGN - 2007
citeste traducerea in romana
Warning: The regulament is diferent for foreign

Download the regulations and apendix for foreign Download...
(right click, save target us...)

The Cultural Club of Trade Unions and Onesti townhall organises the XII – th edition of the International Pop Music Festival for Children TI AMO, Onesti, Romania, between 21 –27-th of May, 2007.

TI AMO is representing an interpretation and creation contest and its target is to promote the gifted children and their performance regarding pop music, to release songs specific to their age through entertainment, show, radio-TV broadcasts, in order to be received by the audience. On one hand, this festival offers the framework for some real talents and on the other hand , the cultural-artistic exchanges will lead to a strong friendship between the competitor-children, thus, Onesti town, the Trotus area and Moldavia as well as Romania to be well-known abroad.

I. Contest regulations for the interpretation section

The contest is made up of three age categories : 6-8 years old, 9-11 years old, 12-14 years old. For each age category shall be granded prizes and honourable mentions. The International Trophy APOLLO MUSIC Onesti will be granted to only one competitor who stands out especially from other competitors, regardless of its age category. Will be granted another special prizes depending on the press choice, radio and TV option, or profit organisations supported by sponsors.


II. Criteria for selection for the jury

a). The song has to be specific for entertainment, show, to be in accordance with age and music (song and lyrics), to express the concern, care and aspiration of the children ;

b). The performance has to be original, inspired and to delight the audience;

c). Intonation, timbre clearness or distinctness, vocal amplitude ;

d). Vocal performance of the song in accordance with age of the child especially regarding the expressiveness of the song and of the lyrics ;

e). Is not allowed a performance on stage in a bad condition, emotional condition or discomfort ;

f). The dressing up (clothing) for the performance on stage has to be adequate to the age and in accordance with the song ;


III. Rules for creation section

a). The song must be on first hearing
b). The owners of the song (composer or parents) will send a statement authenticated by the Notary Public ( according to Appendix no.1).
c). The song and the lyrics must be in accordance with the age of competitor.
d). The children will be awarded with prizes (the first, the second and the third prize) and the composer will receive a diploma.
e) Pre-selection registration fee: 30 Euro

IV. Preselection

 1. The songs will be only on CD, each competitor being able to send two songs recorded pozitive and negative. The song selected by the jury will be binding performed on stage during the contest. The lyrics of the songs will be translated in English (free translation) or in Italian (free translation) . On each page will be noted the followings (according to Appendix no 2) :
  a). Surname and first name of the competitor ;
  b). Age category ; Country ;
  c). Surname and first name of the composer ;
  d). Surname and first name of the lyricist ;
  Is not allowed to use the initial letters for surname and first name.
 2. Is a compulsory obligation of the competitor to send the following data (according to Appendix no. 3 ) :
  a). Surname and first name of the competitor ; Age ;
  b). Country ; Phone numbers in order to be contacted ;
  c). Date of birth ;
  d). Name of the songs;
  e). Address ;
  f). Copy of birth certificate belonging to the competitor ;
  g). Name of the accompanying person for the child (only one person ) with the number of Identity card / Passport ;
  h). A brief description of activity belonging to competitor ( radio-TV, other competitions, other prizes obtained by the competitor) ;
  i). A colour photography, forefront on light background ;
  Optional, has to be sent a DVD with the competitor in the city/town where he/she is living, which contains a message from the competitor and parents of competitor (maximum 7 minutes). Optional has to be sent a CD which contains one or two songs belonging to one or more representatives artist (floklore, pop music, rock, etc.) belonging to the country from which the competitor is coming.
 3. The qualities requested to the song :
  a). To be in accordance with the age and spirit of competitor and the lyrics must express the care, concern and aspiration of the children ;
  b). To be joyful, in rhythm, to lead to good spirits, to approach the message of the song to according to the power of understanding at children level ;
  c). Are not allowed songs widely circulated belonging to adults national and international repertory ;
  d). Are not allowed songs belonging to classic music (symphonic, opera, jazz, etc.) ;

V. General Conditions

The closing date/limit date for receiving the materials necessary for preselection ( CD, lyrics, personal data ) is 9-st of March 2007.

The competitors selected for contest will receive the invitation as a base of their participation to the XII -th edition of the International Pop Music Festival for Children TI AMO 2007, their names can be found on the site of the festival: www.tiamo.ro Click here...

The negatives may contain vocal backing which has to be achieved on a melodics line different from that one performed by the competitor (especially to refrains).

The competitor must have the written agreement of the composer and lyricist regarding the assignment of the copyright for broadcasting during the festival and after the festival was done, according to the delivered contract. The composer and lyricist will not lose the copyright for the song (according to Appendix no. 4).

The competitors accepted and who are the owners of the song are obliged to conclude a contract through the accompanying person, in this way announcing their waiver to any material claims regarding the audio-video broadcasting during the festival and after the festival.

The competitors who wil not have a written agreement belonging to the authors of the song, must send a notary public document . This document has the role of compulsory regulation for the competitors and obliged them to bear the material claims in case that authors of the song requested such kind of claims.

Are not allowed vocal groups. In case that competitor is belonging to a vocal group and is performing out of contest, the competitor will have the opportunity to sing together with his vocal group after the end of contest.

The non-observance of these requirements entailed the elimination of competitor from this contest.

The organizers ensure the accommodation and transport for the competitor plus for one accompanying person during the entire period of staying in Romania. The foreign delegations who will come by plane ( on the Otopeni International Airport) or by train ( on the North Railway Station from Bucharest, on the Railway Stations from Adjud Onesti amd Bacau will be took over by the organizers from their arrival places. The details will be settled by phone or by fax or by e-mail. The accompanying person of the foreign competitor will announce the precise date and the arrival place in Romania, in order to be took over by the organizers. The arrival of the foreign competitors in Onesti will be on 21 –st of May, 2007 and the departure from Onesti will be on 27 –th of May, 2007 at 6 a.m.

The decisions of the contest Jury and of the preselection Jury shall be irrevocable and final. Are not allowed any contests/disputes.

The number of competitors shall be settled by the organizers depending on the competitors value.


For additional information, please contact the headquarters of Onesti – Trade Unions Cultural Club using the following address :

For additional information, please contact the headquarters of Onesti – Trade Unions Cultural Club using the following address: Casa de Cultura a Sindicatelor, str. Culturii, nr. 1, Onesti, cod 601081, jud. Bacau , phone/ fax : 0040 234 311591 or by Internet

President and Founding member of Ti Amo
Director of Trade Unions Cultural Club
Onesti – Romania
Prof. Teodor Adobricai

Download the regulations and apendix for foreign Download...
(right click, save target us...)

SusTop

REGULAMENT PENTRU STRAINI
read english version
Atentie: Regulamentul pentru straini este diferit, din punct de vedere al continutului, fata de cel valabil pentru participantii romani. Aceasta este versiunea valabila pentru straini.

Casa de cultura a Sindicatelor si Primaria mun. Onestiorganizeaza in perioada 21 -27 mai 2007, editia a XII -a a Festivalului International de muzica usoara pentru copii TI AMO, Onesti, Romania.

Festivalul TI AMO este un concurs de interpretare si creatie si isi propune sa promoveze prin intermediul spectacolelor, transmisiilor Radio-TV, copii talentati in interpretarea muzicii usoare si cantece de show specifice varstei lor. Prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, dorim legarea de prietenii trainice intre copiii participanti iar prin Onesti, zona Trotus si Moldova, Romania sa fie cunoscuta si apreciata peste hotare.

I. Reguli de concurs pentru sectiunea INTERPRETARE

Concursul se desfasoara pe trei categorii de varsta:
- 6 - 8 ani,
- 9 - 11 ani,
- 12 - 14 ani.
Pentru fiecare categorie de varsta se vor acorda premii si mentiuni.
Trofeul International APOLLO MUSIC Onesti se va acorda unui singur concurent indiferent de categoria de varsta, care prin evolutia sa a reusit sa se evidentieze in mod cu totul deosebit. Se pot acorda si premii speciale in functie de optiunile presei, posturilor de televiziune si radio sau organizatiilor de profil, sustinute de sponsori.

II. Criterii de selectie si jurizare

a). Cantecul sa fie de SHOW, sa corespunda particularitatilor de varsta si temperamentale (melodie si text), sa exprime preocuparile si aspiratiile copiilor ;

b). Evolutia sa fie placuta, sa contina elemente originale si sa incite publicul,

c). Intonatie, claritate timbrala, amplitudine vocala, dictie si emisie vocala sa fie foarte bune

d). Stil interpretativ specific varstei privind expresivitatea melodiei si continutul textului ;

e). Nu trebuie sa arate emotie si disconfort ;

f). Costumatie adecvata varstei si cantecului ales;

III. Reguli pentru creatie

a). Cantecul trebuie sa fie in prima auditie
b). Proprietarii melodiei (compozitor sau parinte) vor trimite o declaratie notariala in acest sens( conform Anexei nr. 1).
c). Melodia si textul sa fie adecvate varstei concurentului.
d). Se vor premia copiii cu premiile I, II, III iar compozitorul va primi o diploma.

IV. Preselectia

 1. Suportul muzical va fi numai pe CD, fiecare concurent putand trimite doua piese inregistrate, pozitiv si negativ. Piesa selectata de juriu va fi obligatoriu interpretata in concurs. Textele cantecelor vor fi transcrise in in engleza (traducere libera) sau Italiana (traducere libera). Pe fiecare pagina vor fi notate (conform Anexei nr. 2):
  a). Numele si prenumele concurentului ;
  b). Categoria de varsta; tara;
  c). Numele si prenumele compozitorului ;
  d). Numele si prenumele textierului ;
  Nu se vor folosi initiale la nume si prenume (numele si prenumele intregi)
 2. Se vor trimite obligatoriu urmatoarele date
  (conform Anexei nr. 3):
  a). Numele si prenumele concurentului, varsta;
  b). Tara, numere de telefon la care poate fi contactat;
  c). Data nasterii;
  d). Titlurile pieselor;
  e). Adresa;
  f). Copie dupa certificatul de nastere a concurentului;
  g). Numele insotitorului (o singura persoana) cu numar de C.I./B.I./ Pasaport;
  h). Scurta descriere a activitatii concurentului (prezente radio-TV, participari la alte concursuri, premii obtinute);
  i). O fotografie color, in prim plan pe fundal deschis;
  Facultativ se va trimite un DVD cu concurentul in orasul in care locuieste, cu un mesaj din partea concurentului si a parintilor (max 7 min.) Deasemenea, tot facultativ, un CD cu una sau mai multe melodii ale unui sau mai multi artisti reprezentativi pentru tara (folclor, pop, rock, etc.)
 3. Calitatile cerute cantecului:
  a). Sa fie adecvate varstei si temperamentului concurentului iar textul sa exprime preocuparile si aspiratiile copiilor;
  b). Sa fie vesele, tempo miscat, care sa induca buna dispozitie in randul spectatorilor, sa se adreseze ca mesaj si interpretare puterii de intelegere a copiilor ;
  c). Nu se admit cantece de larga circulatie din repertoriul national si international al adultilor;
  d). Nu se admit prelucrari din repertoriul muzicii culte (simfonic, opera, jazz, etc.) ;

V. Conditii generale

Data limita de primire a materialelor pentru preselectie ( CD, texte, date personale ) este ziua de 1 martie 2007.

Concurentii selectati pentru concurs vor primi invitatia pe baza careia vor participa la editia a XI-a a Festivalului International TI AMO 2007, numele lor figurand si pe site-ul festivalului www.tiamo.ro in sectiunea dedicata...

Negativele pot contine si backing vocal dar realizat pe o linie melodica diferita de cea interpretata de concurent (mai ales la refrene).

Concurentul trebuie sa detina acordul scris al compozitorului si textierului privind cesionarea drepturilor de autor pentru difuzare in timpul si dupa desfasurarea festivalului, conform contractului remis.
Compozitorul si textierul nu-si pierd dreptul de autor asupra piesei (conform Anexei nr. 4)

Concurentii admisi care sunt proprietarii cantecului vor incheia prin intermediul insotitorului un contract, prin care renunta la orice pretentii materiale privind difuzarea audio-video in timpul si dupa desfasurarea festivalului.

Concurentii care nu au acordul scris al autorilor cantecului vor trimite un act notarial prin care se obliga sa suporte eventualele pretentii materiale solicitate de acestia.

Nu se admit grupuri vocale. Daca concurentul face parte dintr-un grup vocal care evolueaza in afara concursului, acesta va putea canta in grup numai dupa incheierea concursului.

Nerespectarea acestor cerinte atrage dupa sine eliminarea din concurs.

Organizatorii asigura transportul, cazarea, masa pentru concurent si un insotitor, pe toata perioada sederii in Romania. Delegatiile straine vor fi preluate de organizatori de la Aeroportul Internaional Otopeni sau de unde aterizeaza (in cazul calatoriei cu avionul) sau din garile Bucuresti Nord, Adjud, Onestin, Bacau (in cazul calatoriei cu trenul). Detaliile se vor stabili prin telefon, fax sau e-mail. Insotitorul concurentului strain va anunta data precisa si locul sosirii in Romania, pentru a putea fi preluati de organizatori. Sosirea concurentilor straini la Onesti va fi pe data de 21 mai 2007, iar plecarea din Onesti va fi pe data de 27 mai 2007, ora 6 :00

Deciziile juriului de concurs si preselectie sunt irevocabile si nu pot fi contestate.
Numarul de concurenti va fi stabilit de organizatori in functie de valoarea concurentilor.


Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei de Cultura a Sindicatelor, str. Culturii, nr. 1, Onesti, cod 601081, judetul Bacau – tel./fax : 0040 234 311591 sau prin internet

Presedinte si membru fondator Ti Amo
Director al Casei de Cultura a Sindicatelor
Onesti – Romania
Prof. Teodor Adobricai

SusTop